Nasza Działalność

Dyrektor ODIS Adam Poszewiecki

not. Adam Poszewiecki

Dyrektor Ośrodka

// Nasza Działalność

Ośrodek Dokumentacji i Studiów
(ODIS SNRP)

Uchwałą nr 16/II/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku został powołany Ośrodek Dokumentacji i Studiów (w skrócie ODiS). Zasady działalności Ośrodka określa Statut nadany Uchwałą nr 17/II/2009.

Od dnia 30 stycznia 2023 roku Dyrektorem ODIS jest Adam Poszewiecki, notariusz w Gołdapi.

Celem Ośrodka Dokumentacji i Studiów jest udzielanie pomocy w szerokim rozumieniu tego słowa oraz wsparcia notariuszom, w stosunku do których wszczyna się bądź toczą się postępowania karne lub dyscyplinarne, a także przeciwko którym wszczęte zostały sprawy cywilne

Ośrodek Dokumentacji i Studiów w ramach swojej działalności statutowej organizuje udział przedstawicieli Stowarzyszenia Notariuszy RP w postępowaniach sądowych i monitorowania tych postępowań, które się aktualnie toczą. Do zadań Ośrodka należy także gromadzenie informacji o toczących się postępowaniach z udziałem notariuszy, zbieranie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej tych postępowań w celu prowadzenia prac analitycznych, które pozwalają na wyciągnięcie wniosków mogących pomóc poszczególnym notariuszom, a także całemu środowisku notariuszy w celu ochrony interesów przed niesłusznymi zarzutami, pomówieniami bądź roszczeniami.

Efektywna praca Ośrodka Dokumentacji i Studiów jest możliwa wyłącznie przy aktywnym udziale całego środowiska notariuszy, mogących informować o toczących się postępowaniach oraz o ich sposobie prowadzenia i efektach, w tym także o orzeczeniach sądów, uzasadnieniach tych orzeczeń i zastosowanej wykładni prawa.

Aby Stowarzyszenie mogło zająć stanowisko lub przystąpić do postępowania karnego lub administracyjnego, należy złożyć stosowny wniosek przez Portal Notariusza. Dokumenty niezbędne do zgłoszenia sprawy do ODISu zawarte są w procedurze postępowania . Wniosek można również przesłać do biura SNRP pocztą.

Dokumenty Regulujące Działanie Ośrodka

Lista Dokumentów

Uchwała w Sprawie
Utworzenia
Ośrodka Dokumentacji
i Studiów
Uchwała w Sprawie
Nadania Statutu
Ośrodka Dokumentacji
i Studiów
Uchwała w Sprawie
Powołania Dyrektora
Ośrodka Dokumentacji
i Studiów
Procedura Postępowania
W Związku z Czynnościami
Podejmowanymi Przez
ODiS