Nasza Działalność

Team

dr Aneta Wilkowska-Płóciennik

Dyrektor Ośrodka

// Nasza Działalność

Ośrodek Dokumentacji i Studiów
(ODIS SNRP)

Uchwałą nr 16/II/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku został powołany Ośrodek Dokumentacji i Studiów (w skrócie ODiS). Zasady działalności Ośrodka określa Statut nadany Uchwałą nr 17/II/2009.

Od dnia 13 lutego 2017 roku Dyrektorem ODISu jest dr Aneta Wilkowska-Płóciennik, notariusz w Radzyminie.

Celem Ośrodka Dokumentacji i Studiów jest udzielanie pomocy w szerokim rozumieniu tego słowa oraz wsparcia notariuszom, w stosunku do których wszczyna się bądź toczą się postępowania karne lub dyscyplinarne, a także przeciwko którym wszczęte zostały sprawy cywilne

Ośrodek Dokumentacji i Studiów w ramach swojej działalności statutowej organizuje udział przedstawicieli Stowarzyszenia Notariuszy RP w postępowaniach sądowych i monitorowania tych postępowań, które się aktualnie toczą. Do zadań Ośrodka należy także gromadzenie informacji o toczących się postępowaniach z udziałem notariuszy, zbieranie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej tych postępowań w celu prowadzenia prac analitycznych, które pozwalają na wyciągnięcie wniosków mogących pomóc poszczególnym notariuszom, a także całemu środowisku notariuszy w celu ochrony interesów przed niesłusznymi zarzutami, pomówieniami bądź roszczeniami.

Efektywna praca Ośrodka Dokumentacji i Studiów jest możliwa wyłącznie przy aktywnym udziale całego środowiska notariuszy, mogących informować o toczących się postępowaniach oraz o ich sposobie prowadzenia i efektach, w tym także o orzeczeniach sądów, uzasadnieniach tych orzeczeń i zastosowanej wykładni prawa.

Dokumenty Regulujące Działanie Ośrodka

Lista Dokumentów

Uchwała w Sprawie
Utworzenia
Ośrodka Dokumentacji
i Studiów
Uchwała w Sprawie
Nadania Statutu
Ośrodka Dokumentacji
i Studiów
Uchwała w Sprawie
Powołania Dyrektora
Ośrodka Dokumentacji
i Studiów
Procedura Postępowania
W Związku z Czynnościami
Podejmowanymi Przez
ODiS