Ultima RATIO

// Nasza Działalność

Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji
Ultima RATIO

Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie to prowadzony przez nasze Stowarzyszenie elektroniczny sąd polubowny oraz elektroniczne centrum mediacji, działające na platformie Ultima RATIO.

Ultima RATIO
Regulamin
Centrum
Ultima RATIO
Taryfa
Opłat
Ultima RATIO
Lista
Arbitrów
Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji

Władze Centrum

Władze ultima ratio
Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji

Cechy Centrum:

Szybka i profesjonalna procedura nasi arbitrzy wydają orzeczenia średnio w 22 dni od wniesienia pozwu - 20 razy szybciej niż zapadają wyroki w sądach powszechnych;
Wygoda postępowanie toczy się tylko online a sprawy prowadzi się z dowolnego miejsca i o dowolnej porze;
Bezpieczeństwo dzięki integracji platformy Ultima Ratio z węzłem krajowym, tożsamość stron sprawdzana jest przez profil zaufany, mObywatel, bankowość elektroniczną lub eDowód. Strony są więc tymi, za które się podają, wyroki są skuteczne a postępowania - poufne;
Skuteczność zgodnie z art. 1212 Kpc., wyrok sądu arbitrażowego, po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez jeden z sądów apelacyjnych, ma moc prawną wyroku sądu państwowego. Można go więc skierować do egzekucji komorniczej;
Oszczędność czasu w postępowaniu elektronicznym nie ma rozpraw w których należy uczestniczyć, a narzędzia na platformie Ultima RATIO. ograniczają formalności do minimum;
Niskie koszty dochodzenie należności tańsze nawet o 90% - jedyny koszt sprawy to niewysoka opłata arbitrażowa. Strony nie ponoszą kosztów dojazdów do sądów, kosztów straconego czasu pracy, kosztów stawiennictwa świadków i innych tego typu;
Fair play pozwani płacą za odpowiedzi na pozew takie same opłaty arbitrażowe, jak powodowie za pozwy. Wdają się więc w spór tylko wtedy, kiedy rzeczywiście wierzą w siłę swoich argumentów;
Sprawna komunikacja czynności uczestników postępowań są natychmiast widoczne w systemie a komunikacja ma miejsce na dedykowanym czacie;
Wiarygodność sprawy rozpoznają doświadczeni arbitrzy gospodarczy będący adwokatami, radcami prawnymi i notariuszami, wspierani przez Radę Centrum złożoną z pracowników naukowych wyższych uczelni prawniczych;
Systematyczność jeżeli w Twojej sprawie potrzeba opinii biegłego sądowego, dzięki umowie ze PSRiBS będzie ona gotowa w 10 dni od daty zlecenia (w 5 najpopularniejszych specjalnościach);
Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji

Jak skorzystać?

  1. Krok I

 • W umowie z kontrahentem zamieść klauzulę: "Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie na platformie Ultima RATIO."
 • Jeżeli nie chcesz na tym etapie wybierać Centrum zamiast sądu państwowego, zarezerwuj sobie taką możliwość w chwili składania pozwu. Wariantowa klauzula arbitrażowa dająca Ci taką możliwość brzmi: „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez sąd powszechny w okręgu którego [X] ma siedzibę albo przez Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie na platformie Ultima RATIO. – przy czym wybór sądu powszechnego albo sądu arbitrażowego przez powoda będzie miał dla pozwanego charakter wiążący”.
 • Po zawarciu umowy z klauzulą arbitrażową, żadna ze stron nie będzie mogła się już z arbitrażu wycofać.

  1. Krok II

 • W razie sporu, zamiast do sądu powszechnego pozew składasz w serwisie elektronicznym Ultima RATIO.
 • Wypełniasz prosty formularz, dołączasz dowody i uiszczasz opłatę. Jeżeli pozwany zamierza wnieść odpowiedź, podlega ona opłacie arbitrażowej w takiej samej wysokości jak pozew. Aby skorzystać z dostępnych na platformie Ultima RATIO. narzędzi mających zapobiec konieczności rozpoczynania spraw arbitrażowych (weryfikacja kontrahentów, podpis elektroniczny, wezwania do zapłaty w celu polubownego załatwienia sprawy) – skontaktuj się z jej operatorem.

  1. Krok III

 • Sąd arbitrażowy prowadzi postępowanie niezależnie od tego, czy pozwany decyduje się brać w nim udział, czy nie. Kiedy zapadnie korzystny dla Ciebie wyrok, w tej samej chwili zobaczysz go w systemie, a za kilka dni - otrzymasz pocztą.
 • Składasz wtedy do sądu apelacyjnego wniosek o klauzulę wykonalności. Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym. Może go oddalić jedynie w przypadku rażącego naruszenia prawa. Statystyki mówią, że ma to miejsce w mniej, niż 5% przypadków i powoduje, że sprawa trafia z powrotem do arbitrażu w celu skorygowania błędów i wydania prawidłowego wyroku.